28112010 – Đà Nẵng – Hiểm họa từ căn bệnh thế kỷ

[ audio http://u1.ipernity.com/17/07/10/9650710.afb3536a.mp3 ]

11072010 – Da Nang – HIV va Ma tuy

Da Nang – 27/06 – To am gia dinh

Da Nang – 28022010 – Kỹ Năng Sống


Da Nang – 1402010 – Chào năm mới


Da Nang – 07012010 – Tết xa nhà


Da Nang – Kết Bạn